جایگزین ظروف یکبار مصرف پلاستیکی

محل انجام پروژه :هرمزگان

خلاصه پروژه :

شرح وضعیت موجود :

دستاوردهای مورد انتظار :

الزامات اجرای پروژه :