پلاک سبز

نهادها و مجموعه هایی که در راستای حفظ محیط زیست و طبیعت اقدامات زیر را انجام می دهند، مشمول دریافت پلاک سبز از مجموعه جامُش هستند:
۱) تفکیک پسماند تر و خشک در مبدا
۲)مشارکت در کمپین های محیط زیستی
۳)مشارکت در پروژه های محیط زیستی
۴)نگهداری از گل و گیاه در محیط کار

فرم ثبت نام دریافت پلاک سبز

T

مشخصات مدیر*
Max. file size: 256 MB.
ab Content