تاثیر درب بطری بر محیط زیست و سلامتی انسان

امروزه یکی از معضلات مهم جهانی پسماندهای پلاستیکی هستند که در همه جا می توانیم مشاهده کنیم. معضلی که با افزایش آگاهی ما به عنوان شهروند و تغییر روش زندگی میتوانیم به طور نسبی در کاهش آن اثرگذار باشیم. یک نمونه از پسماندهای خرد پلاستیکی درب بطری ها هستند و بیشتر آن ها به دلیل […]