از منسوجات تا آجر

دنیایی را تصور کنید که در آن منسوجات قدیمی به آجرهای محکم برای پروژه های ساختمانی تبدیل می شوند. این دقیقاً همان چیزی است که دوستداران محیط زیست دوست دارند اتفاق بیافتد. این فرآیند با خرد کردن منسوجات به الیاف با طول های مختلف 7 میلی متر، 20 میلی متر و 40 میلی متر و… […]